Działania Nadzoru Budowlanego

Nadzór ten obejmuje wiele dziedzin i zadań, jak również tworzenie odpowiedniej dokumentacji. Do jego głównych zadań należą: kontrola prawidłowości przebiegu prac, sprawowanie opieki nad realizacją, kontrola maszyn i urządzeń, sprawdzanie prawidłowości ich działania, itp. Aby cały proces mógł przebiegać zgodnie z ustalonym prawem, a jego działania były prawidłowe i profesjonalne należy zatrudnić odpowiednią ekipę posiadającą stosowne uprawnienia i doświadczenie. Nadzory techniczne wielkopolska oferują wiele usług, dzięki którym każda budowa przebiegnie sprawnie i zgodnie z polskim prawem. Nadzory budowlane Konin umożliwiają kontrolę każdej budowy, jak również oferują wiele innych dodatkowych usług zapewniających profesjonalną i specjalistyczną pomoc. Pełny nadzór budowlany pełni Inspektor nadzoru budowlanego. W skład ich czynności nalezą zadania takie jak: tworzenie i kompletowanie dokumentów pozwalających rozpocząć budowę, nadzór procesu budowlanego, prac z nią związanych, bezpieczeństwa na terenie prac, kontrola działania, sprawności i użycia maszyn, formalności związanych z zakończeniem i przekazaniem budowy, jak również oddanie obiektu do użytku. Firmy nadzorujące budowę świadczą usługi dodatkowe takie m.in. kontrole i przeglądy okresowe, instalacje sanitarne Konin, wsparcie w przygotowaniu koncepcji, projektów i różnego rodzaju planów. W ofercie firm zajmujących się kontrolą budowy znajdują się także usługi związane z inspekcją i nadzorem inwestorskim. Inspektor nadzoru inwestorskiego to pełnoprawny uczestnik budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia budowane pozwalające pełnić samodzielna funkcję techniczną w budownictwie, jak również specjalistyczna wiedzę i umiejętności związane z praktycznym wykorzystywaniem jej.
Do zadań inspektora nadzoru budowlanego należą m.in.: ocena stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji, które narażone są na negatywne działanie środowiska zewnętrznego i czynników szkodliwych; przewodów kominkowych - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych; instalacji gazowych; instalacji wspomagających ochronę przeciwpożarową budynków; instalacji elektrycznych i piorunochronnych; określenie przydatności do użytkowania, jak również walorów estetycznych oraz otoczenia.

Oferty cenowe poszczególnych usług ustalane są indywidualnie, a możliwość wykorzystania kompleksowej opieki daje możliwość tworzenia korzystnych pakietów usług. Cena zależna jest również od samej firmy, miejsca jej położenia, wielkości obiektu budowlanego oraz stosowanych w nim rozwiązań. Każda firma ustala plan i kalendarz działań, który pomaga i określa czas prac, jak również trzymanie się ustalanych terminów. Usługi firm mogą również poszerzyć się o zadania dodatkowe, jak również nawiązanie stałej współpracy związanej z okresowymi kontrolami i przeglądami technicznymi, a także prowadzenie dokumentacji i załatwianie różnego rodzaju formalności budowlanych i technicznych.